Latinet i Sverige: Bildning is the shit

En studie av hur latinkunskaper från gymnasiet och universitetet tas till vara i en senare studie- och yrkestillvaro. Denna rapport är en sammanställning och analys av den digitala enkäten Latinet i Sverige, som distribuerades våren och sommaren 2016. Rapporten är framtagen med bidrag ur Harald och Tonny Hagendahls fond, och med bistånd från Svenska klassikerförbundet….

Hannibalkriget

I denna del av mitt verk vågar jag påstå detsamma som åtskilliga författare har hävdat i början av sina verk, nämligen att det krig jag har för avsikt att skildra är det mest minnesvärda av alla krig som någonsin ägt rum, närmare bestämt det krig kartagerna, med Hannibal som härförare, förde mot det romerska folket….